top of page

POGOJI ČLANSTVA IN POSLOVANJA SLOVENSKO-FILIPINSKEGA POSLOVNEGA KLUBA

 

PRED VPISOM ČLANSTVA V PODJETJU MORATE POZORNO PREBRATI TE POGOJE. S PRIJAVO ZA ČLANSTVO ALI SODELOVANJE NA DOGODKU ALI AKTIVNOSTI SE STRINJATE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI.

 

1. SPLOŠNO

1.1 Informacije o podjetju

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Slovenia – Philippine Business Club (v nadaljevanju: SPBC), združenje pod okriljem podjetja DIVINE BRAND d.o.o., Dečno selo 32, 8253 Artiče (ID za DDV: SI 14378612, Matična številka: 6954065000). S Splošnimi pogoji članstva SPBC (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov SPBC.

 

SPBC je organizacija, ki zastopa dve državi (Slovenijo in Filipine) in katere poslanstvo je spodbujanje trgovine in naložb med Slovenijo in Filipini, pospeševanje gospodarskega in dvostranskega sodelovanja med državama ter izmenjave delovne sile med državama. Prizadeva si za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih naložb in tehnologije, trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. SPBC je pravna oseba javnega prava, strateško podprta s strani vlad in institucij obeh držav, z namenom spodbujanja gospodarske, turistične, izobraževalne in kulturne privlačnosti Slovenije in Filipinov na naslednjih področjih delovanja: trgovina in investicije, internacionalizacija, podjetništvo in inovacije, tehnološki razvoj, razvoj izobraževanja, izmenjava delovne sile, spodbujanje turizma, ...

 

1.2 Splošni pogoji poslovanja SPBC služijo kot

pravni sporazum med klubom in njegovim člani, v katerem so opredeljena pravila, obveznosti in pričakovanja obeh strani. Namen teh pravil in pogojev je zagotoviti pošten in pregleden odnos med klubom in njegovimi člani ter spodbujati varno in prijazno okolje za vse. Področje uporabe pogojev zajema vse vidike vzpostavitve stika, članstva, vključno z zahtevami za upravičenost, pristojbinami in plačili, kodeksom ravnanja, prenehanjem, odgovornostjo in odškodnino ter reševanjem sporov. S strinjanjem s pravili in pogoji, ter s podpisom pristopne izjave člani priznavajo in sprejemajo pravila in politike SPBC ter se strinjajo, da jih bodo upoštevali.

 

2. SKLENITEV POGODBE

 

2.1 Ti pogoji veljajo za vse storitve, ki jih SPBC zagotavlja prek naslednje domene in poddomen ali na drug način: www.slophil.com in vse druge domene in poddomene, navedene na spletni strani.

 

2.2 Ti pogoji urejajo odnose med SPBC in njegovimi člani ter partnerji, vključno s podjetji tretjih oseb in vladami. Veljajo za vse storitve in dogodke, ki jih zagotavlja klub.

3. DOSTOP DO NAŠEGA SPLETNEGA MESTA

Do našega spletnega mesta dostopate s povezavo www.slophil.com

 

4. ZANAŠANJE NA OBJAVLJENE INFORMACIJE

 

4.1 Posredovanje Točnih Podatkov:

Člani se zavezujejo, da bodo ob včlanitvi in med trajanjem članstva posredovali točne in aktualne informacije o svojem podjetju. Klub si pridržuje pravico do preverjanja podatkov in lahko zahteva dodatne informacije za potrebe članstva.

 

4.2 Dostop do Informacij:

Člani imajo pravico do dostopa do informacij, objavljenih s strani kluba, ki se nanašajo na dogodke, članstvo in druge relevantne vsebine. Informacije, ki so označene kot zaupne, so izključene iz splošnega dostopa.

 

4.3 Odgovornost za Aktualizacijo:

Člani so odgovorni za redno pregledovanje in aktualizacijo objavljenih informacij o svojem podjetju. V primeru sprememb podjetja, kontaktov ali drugih pomembnih informacij, je član dolžan nemudoma posodobiti svoj profil.

 

4.4 Uporaba Informacij za Poslovne Namene:

Člani se zavezujejo, da bodo objavljene informacije uporabljali izključno za poslovne namene, povezane s članstvom v klubu. Kakršnakoli zloraba objavljenih informacij lahko privede do izključitve iz članstva.

 

4.5 Varovanje Občutljivih Podatkov:

Klub se zavezuje k varovanju občutljivih podatkov članov in ne bo posredoval teh podatkov tretjim osebam brez privolitve članov (Več v Pravilniku o zasebnosti/Privacy Policy). Člani naj spoštujejo tudi zaupnost informacij drugih članov kluba.

 

4.6 Ažurnost Komunikacije:

Člani naj bodo ažurni pri spremljanju komunikacije, objav in obvestil, ki jih klub posreduje prek različnih kanalov, vključno z elektronsko pošto in spletno platformo. S tem odsekom članstva se klub zavzema za odprto in zaupanja vredno izmenjavo informacij med člani, ob hkratnem spoštovanju zasebnosti in poslovnih interesov posameznikov ter podjetij.

 

5. ČLANSTVO

 

5.1 Članarina za članstvo

Članstvo je odprto za posameznike, podjetja, organizacije, ki jih zanima spodbujanje poslovnih odnosov med Slovenijo in Filipini ali znotraj njiju. Klub si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne ali prekliče članski vpis.

 

5.2 Članarine

Članarina se plačuje letno vnaprej ali kadarkoli v letu, vendar velja za kolendarsko leto od 1.1. do 31.12. in se ne vrača. Klub si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni višino članarine, in bo člane o vseh spremembah obvestil. Šteje se, da članstvo traja eno in se avtomatično podaljšuje. Če se bo obema stranema zdel tak dogovor koristen, se lahko upošteva tudi drugačno - daljše - trajanje članstva.

 

5.3 Ugodnosti članstva

Člani imajo dostop do klubskih dogodkov za mreženje, poslovnih priložnosti in drugih članskih ugodnosti. Klub lahko po lastni presoji spreminja ugodnosti, ki so na voljo članom, in bo člane obvestil o vseh spremembah.

 

5.4 Obveznosti članov

člani morajo spoštovati kodeks ravnanja kluba, ki med drugim vključuje spoštovanje pravic drugih članov, profesionalno obnašanje in opustitev dejavnosti, ki bi lahko škodile ugledu kluba. člani morajo tudi posodabljati svoje kontaktne podatke in klub obvestiti o vseh spremembah.

 

5.5 Finančne obveznosti in članarina

Po oddaji izpolnjene in podpisane pristopne izjave mora vsak član plačati članarino, katere višina se določa glede na sledeče pogoje:

  • S grupa: 50,00 eur + DDV (mikro podjetja, samostojni podjetniki, fizične osebe – podjetja, ki imajo do 10 zaposlenih in/ali čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000,00 eur)

  • M grupa: 125,00 eur + DDV (MSP podjetja – podjetja, ki imajo zaposlenih od 11 – 250 zaposlenih in/ali čisti prihodki od prodaje so med 700.001,00 eur in 40.000.000,00 eur)

  • - 270,00 eur + DDV (Velika podjetja in korporacije – podjetja, ki niso vključena v zgornja merila, v vsakem primeru pa v to skupino spadajo subjekti javnega interesa, borza vrednostnih papirjev in družbe, ki morajo pripraviti konsolidirano letno poročilo).

Pridržujemo se spremembo višine članarine brez predhodne najave, vendar bodo člani ob vsaki spremembi višine članarine obveščeni.

 

6. POSLOVANJE

 

 6.1 Upravičenost

Če želite uporabljati naše storitve, morate biti registrirano podjetje ali posameznik, ki želi poslovati med Slovenijo in Filipini. Klub si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne ali prekliče storitve.

 

6.2 Pristojbine za storitve in provizije

Stroški storitev se plačajo vnaprej in se ne vračajo. Klub bo upravičen tudi do provizije v višini 1-5 %, če skupna vrednost sklenjenega posla presega 1.000.000,00 EUR, in 5-10 %, če je skupna vrednost posla do 1.000.000,00 EUR, odvisno od zahtevnosti in obsega opravljenih storitev. Provizija se plača ob sklenitvi posla.

Ostale storitve se zaračunavajo po aktualnem ceniku.

 

6.3 Opis storitve

SPBC zagotavlja storitve za povezovanje podjetij z namenom spodbujanja poslovnih odnosov med Slovenijo in Filipini. Klub si bo po svojih najboljših močeh prizadeval za povezovanje strank z ustreznimi partnerji in omogočal izmenjavo informacij med strankami.

To lahko med drugim vključuje prevajanje ali povzemanje dokumentov, izdelavo predstavitev s podatki o svojih članih in izdelavo infografik na podlagi posredovanih podatkov.

O dodatnih storitvah se lahko SPBC in njegovi člani dogovorijo na podlagi dogovora med strankama, zanje pa se lahko zaračunajo dodatni stroški.

 

6.4 Obveznosti kluba

Klub si bo po najboljših močeh prizadeval, da bo na podlagi informacij, ki jih bodo posredovale stranke, našel in povezal stranke z ustreznimi partnerji. Klub bo tudi olajšal izmenjavo informacij med strankami ter po potrebi zagotovil podporo in svetovanje. Klub bo upravičen do prejema dogovorjene provizije po uspešni sklenitvi posla.

Klub si bo prizadeval zagotavljati točne in ustrezne informacije o poslovnem okolju obeh držav, omogočati srečanja svojih članov in organizirati dogodke B2B.

 

6.5 Obveznosti strank in članov

Stranke morajo zagotoviti točne in popolne informacije o svojem podjetju, vključno z izdelki ali storitvami, ciljnim trgom in morebitnimi posebnimi zahtevami ali preferencami glede partnerja. Stranke morajo upoštevati tudi kodeks ravnanja kluba ter vse druge politike in predpise kluba. Stranke bodo odgovorne za plačilo provizije, ki jo je treba plačati klubu ob uspešni sklenitvi posla. Člani morajo klub tudi obveščati o vseh pomembnih spremembah v svoji organizaciji, ki bi lahko vplivale na dejavnosti kluba, in ga obveščati o vseh morebitnih informacijah, ki bi lahko bile pomembne za delovanje SPBC.

Od članov se pričakuje, da bodo delovali v dobri veri in da bodo SPBC obveščali o vseh notranjih ali zunanjih akterjih, ki bi lahko škodovali namenom in ciljem kluba.

 

6.6 Zaupnost

Klub bo vse podatke o strankah varoval kot zaupne in jih bo partnerjem razkril le z izrecnim soglasjem stranke. Stranke morajo prav tako ohraniti zaupnost vseh informacij, ki jih zagotovijo klub ali partnerji, razen v obsegu, ki je potreben za poslovanje med strankama. Klub lahko doda zgodbo o uspehu strank in partnerjev na svojo spletno stran in druga družbena omrežja samo na podlagi soglasja obeh strani (strank/partnerjev in SPBC).

 

7. POLITIKA VARNOSTI OSEBNIH DEJAVNOSTI

 

Klub zbira in obdeluje osebne podatke članov v skladu s svojim pravilnikom o zasebnosti, ki je na voljo na spletni strani kluba. V skladu z zakonodajo EU bomo na pisno zahtevo omogočili odstranitev vseh osebnih podatkov iz naših podatkovnih zbirk.

8. KODEKS RAVNANJA

 

Od vseh članov in partnerjev SPBC se pričakuje, da bodo spoštovali kodeks ravnanja, ki med drugim vključuje spoštovanje pravic drugih članov in partnerjev, strank in vlad, institucij, profesionalno obnašanje in nevključevanje v dejavnosti, ki bi lahko škodovale ugledu kluba.

Sprejeti sporazumevalni jeziki med člani in SPBC so angleščina in slovenščina. Kadar bo to mogoče, bomo omogočili komunikacijo med člani v the jezikih.

 

SPBC si bo prizadeval olajšati razumevanje različnih poslovnih kultur med državama. Od članov se pričakuje, da bodo te razlike razumeli in se ne bodo užalili ob nenamernih kršitvah protokola.

 

9. PRENEHANJE ČLANSTVA

 

Pogodbo o članstvu lahko kadar koli prekine katera koli stranka v skladu s pogoji pogodbe. Klub si pridržuje pravico, da prekine pogodbo o članstvu, če član/stranka/partner krši pogoje ali se obnaša tako, da škoduje klubu.

 

9.1 Izključitev iz članstva

Kljub si pridržuje pravico do izključitve iz članstva člana, ki krši članske pogoje in škodi ugledu poslovnega kluba. Ob zaznani kršitvi ali nepravilnosti se najprej člana pisno obvesti. Ob neupoštevanju opozoril, se člana izključi iz članstva, o čemer se ga pisno obvesti.

 

9.2 Izstop iz SPBC

Član, ki želi prekiniti članstvo v SPBC mora podati pisno odstopno izjavo, ki jo pošlje na naslov office@slophil.com. To mora storiti najkasneje do 31.10. za prekinitev članstva za naslednje leto.

 

10. ODGOVORNOST

 

9.1 Odgovornost in odškodnina

SPBC ne odgovarja za nobeno škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi uporabe njegovih storitev, razen v primeru namerne kršitve ali hude malomarnosti. Člani/stranke partnerji se strinjajo, da bodo klubu povrnili škodo in ga razbremenili vseh zahtevkov, škode ali izgub, ki izhajajo iz njihove uporabe klubskih storitev. Vpis v članstvo ni zagotovilo za pridobitev vizuma za Slovenijo ali Filipine.

 

11. REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore, ki izhajajo iz teh pogojev ali pogodbe o svetovanju, bomo reševali s pogajanji in mediacijo. Če rešitve ni mogoče doseči, se lahko spor predloži sodišču v skladu s slovensko zakonodajo ali filipinsko zakonodajo.

 

12. GLASILO

 

12.1 S prijavo na članstvo se strinjate, da vas bomo vključili v naše glasilo. To je prednost kluba, saj vas obvešča o klubskih dogodkih in dejavnostih. Če se želite odjaviti od prejemanja novic, lahko to storite kadar koli s pomočjo povezav, ki so na voljo v elektronskem sporočilu.

bottom of page